VILNIAUS KEISTUOLIŲ TEATRO
PASLAUGŲ TEIKIMO ŽIŪROVAMS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Vilniaus Keistuolių teatro (toliau - VKT) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato VKT profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugų teikimo sąlygas, VKT ir žiūrovo teises ir pareigas, taikytiną atsakomybę, bilietų, dovanų kuponų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir draudimus, saugaus žiūrovo elgesio reikalavimus, skirtingas paslaugos teikimo sąlygas, kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai, papildomai mokamas paslaugas, nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: Žiūrovas - profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos gavėjas. Bilietas - dokumentas, įskaitant įsigytą internetu, patvirtinantis žiūrovo ir VKT sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis. Dovanų kuponas - dokumentas, už kurio nominalią sumą galima įsigyti bilietus į VKT organizuojamus profesionalaus scenos meno renginius, ar panaudoti jį dovanų kupone nurodytomis sąlygomis (pvz. Apsilankymas Keistuolių teatro spektaklyje suaugusiems dviems asmenims). Paslaugų teikėjas - Vilniaus Keistuolių teatras, kuris, vykdydamas savo veiklą, siūlo ir atlygintinai/ neatlygintinai suteikia profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugas žiūrovams. Bilietų platintojas - Vilniaus Keistuolių teatras, vykdantis bilietų platinimą Keistuolių teatro kasoje ir dovanų kuponų - internetinėje svetainėje www.keistuoliai.lt. Taip pat UAB „Tiketa", vykdanti VKT bilietų ir dovanų kuponų platinimą Tiketos kasose visoje Lietuvoje ir internetinėse svetainėse www.tiketa.lt ir www.teatrai.lt . Rezervavimas - išankstinis paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas. Profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos (toliau Taisyklėse - Paslaugos) - VKT atlygintinai/ neatlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant teatrų profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (pvz., koncertas, šventė, festivalis, paroda, kino peržiūra ir panašiai). Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme (Žin., 2004, Nr. 96-3523), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. VKT sudaro sąlygas žiūrovams susipažinti su šiomis Taisyklėmis prieš įsigyjant bilietus ar dovanų kuponus VKT kasoje (esančioje Laisvės pr. 60, Vilniuje) bei VKT interneto svetainėje www.keistuoliai.lt . VKT direktoriaus įsakymais patvirtintas nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas administruoja VKT teatro darbuotojai: VKT kasoje, internetinėje svetainėje www.keistuoliai.lt ir VKT gastrolėse visoje Lietuvoje. UAB „Tiketa" paslaugas administruoja Tiketos kasose visoje Lietuvoje ir interneto svetainėje www.tiketa.lt ir www.teartrai.lt .

 

 

TEATRO TEIKIAMA INFORMACIJA

 

VKT užtikrina, kad paslaugų vartotojui būtų tinkamai suteikta LR Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. Nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo" 6 punkte nurodyta informacija. VKT viešai skelbia informaciją apie teikiamas profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugas bei šių paslaugų pasikeitimus šiose informacijos sklaidos priemonėse: VKT interneto svetainėje www.keistuoliai.lt, VKT informaciniuose leidiniuose,mėnesio repertuaro plakatuose. Tuo atveju, jeigu informacija, paskelbta VKT informaciniuose leidiniuose ir/ ar mėnesio repertuaro plakatuose, nesutampa su VKT interneto svetainėje www.keistuoliai.lt pateikta informacija, aktualia, tikslia ir teisinga laikytina VKT interneto svetainėje www.keistuoliai.lt paskelbta informacija. Atskirais atvejais VKT turi teisę skelbti su paslaugų teikimu susijusią informaciją prie VKT kasos (Laisvės pr. 60, Vilnius) ar įėjimo į teatrą (pavyzdžiui, dėl aktoriaus ligos ar techninių kliūčių atšaukus spektaklį).

 

BILIETŲ REZERVAVIMO, ĮSIGIJIMO, KEITIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKA

 

Bilietų į VKT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius (įskaitant ir bilietų stovėti) kainas nustato VKT direktorius įsakymu. Bilietus į VKT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius platina VKT ir bilietų platintojas UAB „Tiketa". Žiūrovai bilietus į VKT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius gali įsigyti: VKT kasoje, esančioje Laisvės pr. 60, Vilnius; visose „Tiketos" kasose; internetu www.tiketa.lt ir www.teatrai.lt ; spektaklio rodymo vietoje gastrolių metu. Žiūrovas gali internetu įsigyti bilietą į tos dienos spektaklį ar renginį likus ne mažiau kaip 3 valandoms iki spektaklio ar renginio pradžios. Žiūrovas gali įsigyti bilietą VKT kasoje ir bilietų platintojo „Tiketa" kasose bet kuriuo metu iki pat renginio pradžios. Įsigyjant bilietą į VKT spektaklį ar kitą VKT organizuojamą renginį VKT kasoje jokie papildomi mokesčiai bilietui netaikomi. Įsigyjant bilietą į VKT spektaklį ar kitą VKT organizuojamą renginį bilietų platintojo "Tiketa" kasose, www.tiketa.lt ir www.teatrai.lt svetainėse mokamas „Tiketos" paslaugos mokestis už kiekvieną įsigytą bilietą. Žiūrovai, siekdami įsigyti 10 ir daugiau bilietų į spektaklį ar kitą renginį (t. y. bilietus grupei), gali kreiptis į VKT kasą telefonu 8 5 242 4585 arba elektroniniu paštu bilietai@keistuoliai.lt. Tuo atveju, jeigu į spektaklį ar kitą VKT organizuojamą renginį Didžiojoje ar Eksperimentinėje salėje parduodami visi bilietai sėdėti, likus valandai iki spektaklio ar kito VKT organizuojamo renginio, pradžios žiūrovas turi teisę įsigyti bilietą stovėti. Bilietai stovėti neparduodami į premjerinius spektaklius, spektaklius, kurių bilietams netaikomos nuolaidos. Bilietas stovėti suteikia žiūrovui teisę stebėti spektaklį ar kitą renginį nesuteikiant jam konkrečios sėdimos vietos salėje. Bilietai stovėti parduodami VKT kasoje likus 1 (vienai) valandai iki spektaklio ar kito renginio pradžios, tuo atveju, kai spektaklis ar kitas renginys rodomas VKT Didžiojoje ar Eksperimentinėje salėje. Žiūrovas gali rezervuoti (užsakyti) bilietus į VKT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius šiais būdais: VKT kasos telefonu 8 5 242 4585 (VKT kasa dirba darbo dienomis nuo 11 iki 19 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis 1 valandą iki renginio pradžios) ir internetu adresu www.keistuoliai.lt. Rezervacijos mokesčiai VKT kasos telefonu ir www.keistuoliai.lt netaikomi. Rezervacija galioja 5 darbo dienas, pradedant skaičiuoti nuo sekančios dienos kada buvo rezervuota, vėliau rezervacija anuliuojama. Likus iki renginio 5 dienoms ir daugiau, rezervacijos nepriimamos. Bilietų platintojo "Tiketa" nurodytu telefonu 1588 (skambučio kainą nustato bilietų platintojas). Taip pat www.tiketa.lt ir www.teatrai.lt svetainėse. Visais šiais būdais rezervuojant bilietus per bilietų platintoją "Tiketa" rezervacijos mokesčio dydį ir rezervacijos galiojimo terminą nustato bilietų platintojas. Bilietai negrąžinami, nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami. Jeigu spektaklis ar kitas renginys neįvyksta, žiūrovas turi teisę ne vėliau kaip per 21 dieną nuo spektaklio dienos: grąžinti bilietą ir atgauti už jį sumokėtus pinigus. Bilietus pirktus VKT kasoje (Laisvės pr. 60, Vilnius) - grąžinti į VKT kasą, privaloma pateikti VKT bilietą. Bilietus pirktus bilietų platintojo "Tiketa" kasose - grąžinti į tą "Tiketos" kasą, kurioje buvo bilietas įsigytas, privaloma pateikti "Tiketos" kasos darbuotojui bilietą ir, jei turi išsaugotą, - pirkimo čekį. Bilietus pirktus internetu www.tiketa.lt arba www.teatrai.lt - grąžinti prisijungus prie savo profilio ir toliau sekant bilietų platintojo nurodymais toje internetinėje svetainėje kurioje pirkote bilietus. Pasikeisti bilietą. Bilietus pirktus VKT kasoje (Laisvės pr. 60, Vilnius) ir bilietų platintojo "Tiketa" kasose galite pasikeisti tik VKT kasoje (Laisvės pr. 60 Vilnius) į bet kokį kitą repertuare paskelbtą spektaklį ar renginį jei yra laisvų vietų, už tą kainą, už kurią buvo įsigytas bilietas. Bilietų pirktų internetu www.tiketa.lt arba www.teatrai.lt keisti negalima, juos reikia grąžinti (žiūrėti šių taisyklių 21.1 punktą). Jeigu spektaklis ar kitas renginys neįvyksta, bet tą dieną rodomas kitas spektaklis ar renginys, žiūrovas turi teisę su tuo pačiu įsigytu bilietu apsilankyti kitame tą dieną rodomome spektaklyje ar renginyje. Kasoje bilieto pasikeisti nereikia. Apsilankius tą dieną vykstančiame kitame spektaklyje ar renginyje, laikoma, kad paslauga buvo suteikta tinkamai. Šių Taisyklių 21.2 punkte numatytu atveju žiūrovui keičiant bilietą, žiūrovui nesuteikiama teisė sėdėti toje pačioje vietoje, į kurią buvo įsigytas pirminis bilietas.

 

ŽIŪROVAMS TAIKOMOS NUOLAIDOS IR LENGVATOS

 

VKT direktoriaus įsakymu nuolaidos gali būti taikomos žiūrovų grupėms, vaikams iki 10 metų imtinai, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems bei juos lydintiems asmenims, pensininkams, įvairių lojalumo kortelių, kurias platinančios įmonės pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su VKT, turėtojams, socialiai pažeidžiamų socialinių grupių bendrijoms ar atstovams ir pan. Informacija apie bilietų įsigijimo laikotarpiu taikomas nuolaidas, taip pat spektaklius, į kuriuos nuolaidos taikomos, teikiama www.keistuoliai.lt, www.tiketa.lt bei www.teatras.lt , taip pat VKT kasoje ir visose „Tiketos" kasose. Vaikai iki 10 metų, moksleiviai, studentai, neįgalieji ir pensininkai, įvairių lojalumo kortelių turėtojai atėję į VKT spektaklį, privalo parodyti bilietų kontrolieriui pažymėjimą, patvirtinantį asmens teisę į nuolaidą (atitinkamai - moksleivio, studento, neįgaliojo, pensininko pažymėjimą ar lojalumo kortelę). Jeigu lojalumo kortelė yra vardinė, teisę į nuolaidą turi tik tas asmuo, kurio vardu yra išduota kortelė. Asmenys, įsigiję bilietą su nuolaida, tačiau bilietų kontrolieriui nepateikę pažymėjimo, patvirtinančio asmens teisę į nuolaidą, į spektaklį neįleidžiami, o pinigai už bilietus negrąžinami. Nuolaidos taikomos vienam arba dviems bilietams į vieną spektaklį - išsamesnė informacija - www.keistuoliai.lt. Perkantiems dovanų kuponus ar kitomisVKT bilietų akcijomis, nuolaidos nesumuojamos. Kartu su partneriais VKT organizuojamų ir laikinai galiojančių akcijų laikas, sąlygos ir nuolaidos yra skelbiamos VKT interneto svetainėje, informaciniuose leidiniuose ir kt.

 

VKT DOVANŲ KUPONŲ PARDAVIMO TVARKA

 

VKT parduodamų dovanų kuponų vertės, dovanų kupono sąlygos ir galiojimo laikotarpis yra nustatomos VKT direktoriaus įsakymu. Dovanų kuponus galima įsigyti interneto svetainėje www.keistuoliai.lt. Papildomas mokestis nėra taikomas. Taip pat dovanų kuponus galima įsigyti bet kurioje "Tiketos" kasoje ir interneto svetainėje www.tiketa.lt. Taikomas papildomas bilietų platintojo nustatytas mokestis kiekvienam dovanų kuponui. Dovanų kuponus į spektaklių bilietus išsikeisti galima tik VKT kasoje (Laisvės pr. 60, Vilnius). Rekomenduojama prieš apsilankant, paskabinti kasos telefonu 8 5 242 4585, dėl galimybės apsilanktyti norimame spektaklyje ar renginyje. VKT negali užtikrinti, kad į visus spektaklius ar renginius bus likusių laisvų vietų. Jeigu VKT dovanų kupone pažymėta, kad dovanų kuponas galioja į visus suaugusiems skirtus spektaklius dviems asmenims, VKT įsipareigoja įleisti tik du asmenis į pasirinktą spektaklį. Šiuo atveju dovanų kupono pirkimo suma neturi reikšmės. Keičiant VKT dovanų kuponą į bilietus, bilietų kainos skaičiuojamos be nuolaidų (tuo atveju jei dovanų kupone pažymėta tik suma, pvz 20 eur vertės dovanų kuponas). Jei bilietų kainų suma yra mažesnė nei dovanų kupono vertė, skirtumas negrąžinimas. Jei bilietų kainų suma yra didesnė nei dovanų kupono vertė, žiūrovas turi primokėti skirtumą. VKT dovanų kuponas gali būti keičiamas į bilietus į bet kurį iš VKT organizuojamų spektaklių ir renginių didžiojoje, mažojoje salėse ir eksperimentinėje salėje vykstančių spektaklių. Dovanų kuponą į bilietus (-tą) būtina iškeisti vienu kartu. Dovanų kupono suma į grynuosius pinigus nekeičiama. VKT pasilieka teisę keisti repertuarą ir dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo sąlygas visiems spektakliams ir renginiams bendrai ir kiekvienam spektakliui ir renginiui atskirai. Dovanų kuponas nėra bilietas. Dovanų kuponas negarantuoja galimybės patekti į norimą spektaklį.

 

VKT PAREIGOS IR TEISĖS, NUSTATANČIOS ŽIŪROVŲ ELGESIO NORMAS

 

VKT pareigos: privalo teikti išsamią ir tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas. VKT teisės: keisti repertuarą, bilietų kainas, spektaklius ir jų sudėtis; keisti dovanų kuponų, akcijų, socialinių ir kitų nuolaidų taikymo tvarką ir sąlygas; neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Teatro tvarką, kelti pavojų kitų žiūrovų ir Teatro darbuotojų saugumui ar prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms; neįleisti asmenų kurie apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų; prasidėjus spektakliui/renginiui Didžiojoje salėje vėluojančius žiūrovus įleisti tik pro vėluojančių žiūrovų duris sales viršuje dešniojoje pusėje stovėti, ar esant laisvoms vietos sėdėti 6-12 eilėse, arba išvis į salę neįleisti; prasidėjus spektakliui/renginiui Mažojoje ar Eksperimentinėje salėse įleisti žiūrovus tik stovėti, arba išvis į sale neįleisti; iš salės išprašyti triukšmaujančius ar nesilaikančius šių Taisyklių asmenis. Žiūrovų pareigos: Siekiant apsaugoti autorių teises bei intelektinę nuosavybę, spektaklio/renginio metu fotografuoti ir filmuoti draudžiama. Šią normą pažeidęs žiūrovas gali būti išprašytas iš salės ir atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į VKT žiūrovinę dalį draudžiama įsinešti savo ar įsigytus teatre alkoholinius gėrimus, maisto produktus bet kokiose pakuotėse, lazerinę ir kitokią šviesą skleidžiančias priemones bei kitas žmonių sveikatai ir visuomenės saugumui pavojingas medžiagas. Į VKT žiūrovinę dalį leidžiama įsinešti gaiviuosius gėrimus. Įeidami į VKT žiūrovines sales žiūrovai privalo išjungti mobiliojo ryšio priemones. Žiūrovai privalo saugoti bilietą iki spektaklio/renginio pabaigos. Žiūrovams draudžiama mėtyti įvairius daiktus bei kitokiais būdais trukdyti normaliai renginių eigai, gadinti, ardyti VKT turtą. Fotoaparatus, filmavimo kameras įsinešti į teatrą, filmuoti, fotografuoti galima tik VKT administracijai leidus. Į spektaklius, pažymėtus „N-14", „N-16" ženklu, vaikai atitinkamai iki 14 ir 16 metų neįleidžiami. Į vakarinius spektaklius žiūrovams rekomenduojama nesivesti vaikų iki 7 metų amžiaus. Už daiktus ir pinigus, paliktus rūbinėje kartu su saugoti atiduotais drabužiais, VKT neatsako. VKT neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl vartotojo/žiūrovo kaltės nepataisomai sugadintas. Dėl nepritaikytų erdvių neįgalieji vežimėliuose ir juos lydintys asmenys įleidžiami tik į VKT Didžiąją ir Mažąją sales. Prieš atvykstant su neįgaliuoju vežimėlyje labai prašome informuoti apie tai VKT administraciją ar kasą.

 

GINČŲ SPRENDIMAS

 

Žiūrovas, manydamas, kad VKT nesuteikė jam informacijos, nurodytos šiose taisyklėse, ar suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, pirmiausia turi kreiptis į VKT ir raštu pareikšti savo reikalavimus. VKT privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo žiūrovo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti žiūrovui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, jeigu yra poreikis pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalu pridėti prie atsakymo). Žiūrovų prašymus VKT nagrinėja nemokamai. Jeigu VKT nevykdo žiūrovo reikalavimo, žiūrovas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. VKT nustatęs, kad žiūrovas pažeidė šių taisyklių nuostatas, turi teisę pareikalauti atlyginti padarytą žalą ar sukeltus nuostolius, o žiūrovui atsisakius tai padaryti - turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

ATSAKOMYBĖ

 

Žiūrovas, padaręs žalą VKT, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai. Žiūrovas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą VKT, nedelsdamas turi pranešti apie tai VKT darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami. Lankytojui Teatre patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl VKT kaltės, VKT atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.